Nowe reguły obrotu ziemią rolną – czy istnieje jeszcze szansa na zakup?

Z początkiem maja bieżącego roku obowiązywać zaczęła znowelizowana ustawa o ustroju rolnym. Główne jej założenie to ochrona rodzimych gruntów rolnych przed ich wykupem przez cudzoziemców w calach spekulacji cenowych. Niestety w tej samej mierze co obcokrajowców ustawa ogranicza także rodzimych inwestorów. Przygotowana nowelizacja jest następstwem mijającego 30 kwietnia 12-letniego okresu karencji na zakup polskiej ziemi przez mieszkańców innych krajów jaki udało nam się wynegocjować podczas przystępowania do Wspólnoty Europejskiej.

Niejako przy okazji, nowymi przepisami potraktowani zostali również obywatele naszego kraju, którzy chcieliby zrealizować swoje cele mieszkaniowe na terenach popularnych sypialni miast. Dzieje się tak, ponieważ autorzy noweli wyszli z założenia, że jedynie mocno restrykcyjne i jednoznaczne przepisy ochronią grunty przed ich niekontrolowanym wykupem.

Co tak naprawdę zmieniło się dla nierolników?

Praktycznie wszystko. W skrócie, sytuację można interpretować jako metamorfozę rynku ziemi rolnej z zupełnie wolnego, otwartego i nieograniczonego na taki, który dostępny jest obecnie jedynie dla rolników indywidualnych.

Szanse na zakup działki dla „osób z zewnątrz” zostały mocno ograniczone a bardziej własciwym byłoby stwierdzenie, że te pojawiły się dopiero na etapie prac nad projektem ustawy w senacie. Z pośród kilkudziesięciu proponowanych poprawek zaakceptowanych zostało siedem, w tym najważniejsza, regulująca kwestie obrotu gruntami rolnymi o mniejszej powierzchni.

Zacznijmy jednak od początku.
Co do samej zasady, obrót ziemią rolną jest od teraz skierowany jedynie do odbiorców w postaci rolników indywidualnych. Co więcej, nabywcą danej działki może być jedynie rolnik, który od co najmniej 5 lat zamieszkuje w tej samej gminie i gospodaruje na gruntach o powierzchni do 300 ha leżących w jej obrębie. Ponad to, nabywana działka może być wykorzystana jedynie do celów produkcji rolnej przez okres kolejnych 10 lat.

Kto jeszcze oprócz rolników?

Podczas prac nad projektem ustawy głośno było o wyłączeniu spod jej rygorów związków wyznaniowych i kościołów. Pytania przedstawicieli opozycji dlaczego rządzący zdecydowali się potraktować ulgowo akurat te organizacje pozostały jednak bez odpowiedzi. Ostatecznie działkę rolną może bez przeszkód nabyć również Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz uprawniony do spadku po zmarłym.

Co nas ratuje?

Zaakceptowane na chwilę przed podpisaniem ustawy przez Prezydenta poprawki wyłączają spod jej rygorów grunty o powierzchni do 30 arów. Ten przełomowy dla nierolników zapis spowodował, że ostatecznie pojawiły się widoki na nabycie ziemi, o gabarytach które pozwolą większości z nas zrealizować inwestycję o celu mieszkaniowym na obrzeżach miasta. Ciekawym wyjątkiem jest też możliwość nabywania przez „osoby z zewnątrz” gruntów rolnych, dla których wydana została indywidualna decyzja o warunkach zabudowy jeszcze przed 30 kwietnia 2016 r.

Obrót ziemią coraz bardziej skomplikowany?

O ile sprawa wydzielonych już działek o powierzchniach poniżej wspomnianych 30 arów wydaje się być rozstrzygnięta, o tyle istnieje pewna wątpliwość dotycząca zakupu nieruchomości, które miałyby powstać w wyniku przyszłego podziału większej działki gruntu.

Należy tu pamiętać o regulacjach ustawy o gospodarce nieruchomościami, która w art. 93 ust. 2a stanowi, że: “podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami“.

Jak widać mamy tutaj pewną kolizję przepisów, gdzie nowa ustawa o ustroju rolnym zezwala na sprzedaż gruntów rolnych o powierzchni poniżej 30 arów, natomiast ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zezwala na wydzielenie działki mniejszej niż 30 arów do celów innych niż wspomniane powyżej. W tej sytuacji, najprostszym rozwiązaniem wydaje się zakup istniejących już działek o powierzchni do 0,3 ha.

Nie trudno spostrzec, że obecnie zakup działki wydaje się być dużo bardziej skomplikowany niż wcześniej. Jest to jeszcze bardziej zauważalne gdy weźmiemy pod uwagę również nie tak dawno zmienione przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadzające szereg obwarowań dotyczących wykorzystania gruntów rolnych na inne cele w zależności od klas gleby. Więcej informacji znajduje się w poprzednim artykule na naszym blogu.

Dodaj komentarz